اخبار

برگزاری مانور اطفاءحریق در شرکت آرد زرین خوشه

براي آمادگي وآموزش پرسنل در هنگام بروز وضعيت‌هاي اضطراري، توسط واحد

HSE کارخانه مانور بازآموزي اطفاء حريق براي مقابله با آتش‌سوزي احتمالي برگزار گردد.


در این مانور طرز استفاده از کپسول های آتش نشانی به پرسنل آموزش داده شد.

 

یکشنبه ۱۸ بهمن ۱۳۹۴