اخبار

گواهینامه مدیریت کیفیت وایمنی مواد غذایی شرکت آرد زرین خوشه تمدید گردید

در تاریخ 1393/11/04 ممیزی سالیانه صدور مجدد گواهینامه های سیستم مدیریت کیفیت ISO9001:2008 و مدیریت ایمنی مواد غذایی  ISO22000:2005

و سیستم HACCP توسط ممیزین شرکت DAS با موفقیت  انجام پذیرفت .

با توجه به مهیا بودن زیر ساخت های لازم جهت تولید محصول با کیفیت وایمن وتوانمندی های بالای متخصصان شرکت زرین خوشه و اعضائ تیم ایمنی به سرپرستی خانم مهندس رستمی  ممیزی فوق بدون مشاهده هیچگونه عدم انطباق به پایان رسید.

در پایان ممیزین شرکت DAS از تلاش های مدیریت ارشد و کلیه پرسنل زرین خوشه که در رسیدن به اهداف ورعایت الزامات کیفی وایمنی و بهداشت مواد غذایی، شرکت را یاری نموده اند تقدیر و تشکر کردند.

 

 

پنجشنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۴